Köprü inşaatı yapılacak

                                                                                                  KÖPRÜ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR                      ...

                                                                                                  KÖPRÜ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

                                                                     KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Kesimlerde Köprü (Karasu, Bey, Kalabaklı) Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1343938

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

b) Adresi

:

Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

 

c) Telefon ve faks numarası

:

3662152335 - 3662152341

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Muhtelif Kesimlerde Köprü (Karasu, Bey, Kalabaklı) Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 adet köprü yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

(Zonguldak-Devrek) Ayr.-Yenice-Karabük Yolunun 9+870 km’si ve14+758 km’si ve (Devrek-Mengen) Ayr.-Eğerci Yolunun 0+600 km’si

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 350 (ÜçyüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

19.12.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan “Altyapı Gurubu İşlerinden A I Gurubu Köprü ve Viyadük İşleri " benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami

Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

TT/01 - HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE YARMA VE YAN ARİYET KAZISI YAPILMASI, KULLANILMASI VE NAKLİ

0,551%

0,918%

0,367

TT/02 - HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE OCAK ARİYETİ KAZISI YAPILMASI, KULLANILMASI VE NAKLİ

0,481%

0,802%

0,321

S/01 - HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, KURU VEYA SUDA DRENAJ, KANALİZASYON HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİ KUTU MENFEZ, GİDO, MAHMUZ, TAŞ DOLGU VE TAHKİMAT İŞLERİ TEMELLERİ İLE MENFEZ BÜZÜ VE KAFA HENDEKLERİ İLE BİLUMUM KANALLARIN DAR DERİVASYON ŞEKLİNDEKİ KISIMLARININ KAZILMASI VE NAKLİ (MAKİNE İLE)

0,532%

0,886%

0,354

S/02 - HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VE SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON ( C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE)(KULLANILAN HER TÜRLÜ MALZEME VE NAKLİYELER DAHİL)

0,551%

0,918%

0,367

S/03 - HER ÇAPTA YUVARLAK DEMİR VE NERVÜRLÜ ÇELİĞİN; ZATİ BEDELİ, YÜKLENMESİ, TAŞINMASI, BOŞALTILMASI, İSTİFİ VE İŞÇİLİĞİ

5,425%

9,042%

3,617

S/04 - HER TÜRLÜ İNŞAATTA (KİRİŞLİ VE KUTU MENFEZLER, KÖPRÜLER, BETONARME KAZIK HARİÇ, PLAK VE KOMPOZİT MENFEZLER DAHİL) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON(C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)( KULLANILAN HER TÜRLÜ MALZEME VE NAKLİYELER DAHİLDİR.)

4,335%

7,225%

2,89

S/05 - OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU YAPILMASI (NAKLİ DAHİL)

1,435%

2,392%

0,957

S/06 - OCAK TAŞINDAN 2-6 TON KATEGORİDEKİ TAŞLAR İLE TAHKİMATIN YAPIMI (NAKLİYE DAHİL)

3,05%

5,083%

2,033

S/07 - PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI VE NAKLİ

0,304%

0,506%

0,203

S/08 - Ø 800 MM ANMA ÇAPLI, HDPE ESASLI KORUGE KANALİZASYON BORUSU TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ (SN 8)

0,149%

0,248%

0,099

S/09 - KATRAN BADANA YAPILMASI

0,095%

0,159%

0,064

K/01 - HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA VEYA SUDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI (MAKİNE İLE)(KAZI NAKLİ DAHİL)

2,575%

4,292%

1,717

K/02 - KÖPRÜ TEMELLERİNDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON ( C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE)(KULLANILAN HER TÜRLÜ MALZEME VE NAKLİYELER DAHİL)

0,527%

0,879%

0,352

K/03 - HER ÇAPTA YUVARLAK DEMİR VE NERVÜRLÜ ÇELİĞİN; ZATİ BEDELİ, YÜKLENMESİ, TAŞINMASI, BOŞALTILMASI, İSTİFİ VE İŞÇİLİĞİ

23,069%

38,448%

15,38

K/04 - KÖPRÜLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (ÖNGERİLMELİ KİRİŞLİ KÖPRÜLERİN DÖŞEME BETONLARI DAHİL PLAK VE KOMPOZİT KÖPRÜLERİN TABLİYELERİ HARİÇ) (KULLANILAN HER TÜRLÜ MALZEME VE NAKLİYELER DAHİLDİR) (C30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)

12,461%

20,768%

8,307

K/05 - KÖPRÜLERİN ÖNGERİLMELİ (ÖNÇEKİM-ARTÇEKİM) BOYUNA VE ENİNE KİRİŞLERİNDE HER DOZDA DEMİRLİ BETON (KILIF BORUSU, KİRİŞLERİN İŞ YERİNE NAKLİ VE VİNÇ İLE YERLEŞTİRİLMESİ VE HER TÜRLÜ NAKLİYE DAHİL) (C45/55 HAZIR BETON HARCI):

3,782%

6,304%

2,521

K/06 - YÜKSEK DAYANIMLI ÖNGERME ÇELİĞİNİN TEMİNİ YÜKLENMESİ BOŞALTILMASI İSTİFİ İŞÇİLİĞİ, MONTAJI VE NAKLİ (HER TİP VE ÇAPTA TEL, DEMET ÇUBUK) (GERME, KESME, GEVŞETME İŞÇİLİĞİ DAHİL)

3,087%

5,145%

2,058

K/07 - KÖPRÜLERDE 0-80 MM.BOYUNA HAREKET KAP.SABİT ANKR.KAUÇUK CONTALI,SICAK HAD. EKSTRÜDE ÖZEL ÇELİK PROF., SU GEÇ.TİP GENL. DERZİ YAP.VE YERİNE KONULMASI

0,567%

0,944%

0,378

K/08 - NEOPREN (LASTİK) MESNET TERTİBATI ZATİ BEDELİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ

0,276%

0,459%

0,184

K/09 - KÖPRÜLERDE POLİMER BİTÜMLÜ MEMBRAN İLE SU YALITIMI YAPILMASI

0,14%

0,234%

0,093

K/10 - PROFİLLİ DEMİRDEN KORKULUK YAPILMASI, GALVANİZLENMESİ VE YERİNE KONULMASI (KULLANILAN HER TÜRLÜ MALZEME, SICAK DALDIRMA GALVANİZ VE NAKLİYELER DAHİL)

0,726%

1,21%

0,484

K/11 - FONTTAN; IZGARA, KAPAK, GARGUY YAPILMASI (KULLANILAN HER TÜRLÜ MALZEME VE NAKLİYE DAHİL)

0,115%

0,191%

0,076

K/12 - Ø 150 MM.LİK PVC TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ

0,09%

0,151%

0,06

K/13 - KÖPRÜLERDE OCAK TAŞI İLE İSTİFLİ TAŞ DOLGU YAPILMASI (NAKLİ DAHİL)

1,903%

3,172%

1,269

K/14 - KÖPRÜLERDE VE HEYELANLI BÖLGELERDE Ø 120 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI ( (30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)( NAKLİYE DAHİL)

3,962%

6,603%

2,641

Ü/01 - PLENT - MİKS ALTTEMEL VE PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) VE SERİM YERİNE NAKLİ

2,699%

4,499%

1,799

Ü/02 - KÖPRÜLERDE 5 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)(KULLANILAN HER TÜRLÜ MALZEME VE NALİYELER DAHİL)(İDARE MALI BİTÜM İLE)

0,063%

0,105%

0,042

Ü/03 - ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPILMASI (KIRILIMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)(KULLANILAN HER TÜRLÜ MALZEME VE NAKLİYELER DAHİL)(İDARE MALI BİTÜM İLE)

2,051%

3,418%

1,367

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sınır Değer Katsayısı Altyapı İşlerinde N= 1,00 olup, Resmi Gazetenin 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

#ilangovtr

Basın No ILN01940426

28 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlargöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak İnanış Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan İnanış Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler İnanış Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı İnanış Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.