Yazı Detayı
10 Haziran 2019 - Pazartesi 17:07 Bu yazı 1038 kez okundu
 
SİYASİ PARTİLER ENDİŞE VERİCİ
Recep ALKAN
 
 

Ak Parti ve CHP’de ilkesel temelde yozlaşma farklı olsa da, genel olarak parti içi demokrasi kanallarının tıkalı olmasıdır. Biri iktidar diğeri ana muhalefet Partisi Ülkemizin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Ak Parti ve CHP 2010 yılından itibaren meydana gelen FETÖ darbeleri ve komplolarından sonra zor dönemler geçirdiler. CHP’nin tüzüğü kevgire dönmüş olsa da; 2820 sayılı SPK’nun dışına çıkamayacak olan tüzüklerinin kalanını bile işletmiyorlar.

Ülkemiz İçin en büyük tehlike; Ak Parti ve CHP’nin teşkilatlarının, Halkla Genel Merkezler arasında çelik perdeye dönüşmesidir.

AK PARTİDE BU HİZMETLER VE REİSİN BAŞARISIYLA SEÇİM DERDİ OLMAMALI

İl Başkanlarını ve Yönetimlerini, İlçe Başkan ve Yönetimlerini sistematik bir şekilde disiplinli bir uygulamayla üyelerin seçtikleri delegelere seçtirmezseniz.

Öyle Ankara’dan bir milletvekili gönderip kapalı kapılar arkasında İl Başkanını ve yönetimini, İlçe Başkanı ve yönetim listesini hazırlayıp kendi seçtikleriniz üyelere/delegelere seçtirirseniz, Ak Partilileri AKP’li yaparsınız, onlardan kurulu teşkilatlarla İl/İlçe divan toplantısı bile yapamaz, Reisin aldığı oylarla yan gelip yatarsınız.

Yaptığınız İl İlçe divan toplantılarında da; sırasıyla, Koordinatör Milletvekili ile İlin Milletvekilleri konuşur, İl/İlçe başkanı konuşur, Belediye Başkanları konuşur, İl/İlçe yönetimleri, Belde Başkanları, Mahalle Başkanları dinler böylece Reisin gözünü boyarsınız. Birde iki üç tane selfie çekip Ankara’ya yolladınız mı deme keyfine.

Aşağıda Ak Parti tüzüğünde ayrıntılı bir şekilde yazılı olan Parti teşkilat kademeleri ve nasıl seçilecekleri ve nasıl çalışacakları yazılıdır.

AK PARTİ TÜZÜĞÜNDE İLGİLİ BİRİMLER ŞÖYLE OLUŞACAK DENMİŞ

Teşkilat Kademe Organları

Madde 18 - Parti teşkilatı, aşağıda yazılı teşkilat kademe organlarından oluşur:

18.1 - Belde Teşkilatı a) Belde Kongresi b) Belde Başkanı c) Belde Yönetim Kurulu d) Belde Yürütme Kurulu

18.2 - İlçe Teşkilatı a) İlçe Kongresi b) İlçe Başkanı c) İlçe Yönetim Kurulu d) İlçe Yürütme Kurulu

18.3 - İl Teşkilatı a) İl Kongresi b) İl Başkanı c) İl Yönetim Kurulu d) İl Yürütme Kurulu

18.4 - Genel Merkez Teşkilatı a) Büyük Kongre b) Genel Başkan c) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) d) Merkez Yürütme Kurulu (MYK)

Mahalle, Köy, Sandık Bölgesi ve Seçim Çevresi Temsilci ve Kurulları

Madde 19 - (Değişik: 12.01.2002 günlü KKK. m.2)

Mahalle, köy ve sandık bölgesi; Parti çalışmalarının temel zeminidir. Partiyi ve Parti faaliyetlerini tanıtmak, aksaklıkları ve talepleri tespit edip rapor etmek, verilecek Parti görevlerini yapmak üzere, ilçe ve belde yönetim kurullarınca Parti üyeleri arasından köy, mahalle ve sandık bölgesi temsilcilikleri veya üç kişiden az olmayan temsilci kurullar oluşturulabilir. Bu kurullarda kadın ve gençlik kollarının, asgari birer temsilci ile temsil edilmelerine özen gösterilir.

İl yönetim kurulları, seçim çevresi ölçeğinde, seçim dönemlerinde veya uygun görülen zamanlarda seçim çevrelerindeki her tür seçim çalışmalarını sevk ve idare edecek kurullar oluşturabilirler.

İlçe Kongresi Delege Seçimleri

Madde 30 - 30. 1 - İlçe kongresi delege seçimleri; üst kurulun kongre hazırlık talimatına göre, ilçe yönetim kurulunca hazırlanacak belli bir takvim içinde gerçekleştirilir.

30.2 - (Değişik: 11.11.2006 günlü BKK.) Delege seçimi, köy ve mahalle ölçeğinde yapılır. İlçe yönetim kurulu; her köy ve mahallede kayıtlı Parti üyelerinin listelerini, üye kayıt defterine uygun olarak ayrı ayrı hazırlayıp köy ve mahalle temsilcisi veya yönetimine gönderir. Üyelerin tanınmasını sağlayacak bilgileri içerecek şekilde, Genel Merkez üye kayıtları esas alınarak düzenlenecek bu listeler, delege seçiminden en az 15 gün önce köy ve mahallede uygun bir yerde ve ilçede ilçe binasında askıya çıkarılmak suretiyle duyurulur. Listeler, seçim yapılana kadar askıda kalır. Listelerin askıya çıkarıldığı tarih ile indirildiği tarih, askı yapılan yerlerde birer tutanakla tespit edilir.

30.3 - İlçeye bağlı belde var ise beldeye bağlı mahallelerden belde kongresi tarafından seçilecek ilçe kongresi delege sayısı belde kongresinden önce ilçe yönetim kurulunca belirlenir ve belde başkanlığına bildirilir.

30.4 - Partiye kayıtlı olduğu halde listede yer verilmeyen veya üye olmadığı halde listede yazılı olan kişilerle ilgili olarak, askı tarihinden itibaren 5 gün içinde ilçe yönetim kuruluna Partili her üye tarafından itiraz edilebilir.

30.5 - İlçe yönetim kurulu, itirazı iki gün içinde karara bağlar. İtirazın kabulü halinde, listede gerekli düzeltmeyi yapar. İlçe yönetim kurulu iki gün içinde karar vermez veya kararı red şeklinde olursa, ilgili kişi 3 gün içinde il başkanlığına itiraz edebilir. İl yürütme kurulunca verilecek karar, Parti içi işlemler açısından kesindir. İlçe başkanlığının bu karara uyması zorunludur. İlgili kişi, il yürütme kurulunca verilmiş kararı ibraz ederek delege seçimine iştirak edebilir. İtiraz üzerine düzeltme yapılan listeler, ilan edilir.

30.6 - Mahalle ve köy delege seçimlerinin nerede ve hangi saatler arasında yapılacağı, delege seçmen listesinin askısında belirtilir. Belli edilmiş gün ve saatte, delege seçimi yapabilmek için, kesinleşmiş delege seçmen listesinde yer alan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı aranır. Yapılacak yoklamaya göre salt çoğunluk yok ise, aynı gün ve aynı yerde iki saat sonra hazır bulunan üyelerin katılımı ile delege seçimi yapılır.

30.7 - (Değişik: 01.02.2003 günlü KKK. m.3) Delege seçimleri, ilçe yönetiminin görevlendireceği kişi veya kişilerin gözetim ve denetiminde gizli oy, açık tasnif esasına göre liste yöntemi ile yapılır. Sonuç tutanağa bağlanır ve ilçe yönetim kuruluna teslim edilir. Tüzüğün 46. maddesinde yazılı esaslar, delege seçimleri hakkında da uygulanır.

30.8 - Delege seçimlerine karşı seçimden itibaren 3 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İl yönetim kurulunun vereceği karar kesindir.

30.9 - Delege seçimiyle ilgili yukarıda açıklanan her tür itirazlarda; isteği halinde, itiraz eden kişiye alındı belgesi verilir ve verilen karar kendisine bildirilir.

Kongre Gündemlerini Belirleme Yetkisi

Madde 40 - Kongre gündemleri, ilgili kademe yönetim kurulunca belirlenir. Ancak en geç kongre divanı oluşturulup gündem okunduktan hemen sonrasına kadar divan başkanlığına verilmiş ve kongrede hazır bulunan delegenin en az 5’i tarafından yapılan ilave gündem teklifleri müzakereye açılır ve yapılacak oylama sonucuna göre karara bağlanır. Üst kademelerce belirtilen konuların, alt kademe kongre gündemine alınması zorunludur.

Kongre Delege Listesinin Seçim Kurulunca Onaylanması ve İlanı (SPK,m.21)

Madde 41 - İlçe ve il başkanlıkları, kongrelerinin seçilmiş ve tabii delegeler listesini kongreden en az 15 gün önce iki nüsha olarak yetkili seçim kurulu başkanlığına verirler. Bu listeye kongre gündemi ile kongrenin yapılacağı yer, gün ve saati, çoğunluk olmaması halinde en fazla 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıya ilişkin aynı bilgileri içeren yazı eklenir. Listenin bir örneği, kademe merkezinde ilan edilir. Bağlantı var ise, ayrıca internette yayımlanır.

Seçim kurulu başkanı, eksiklik yok ise listeyi ve eklerini onaylar. Onaylanan liste ve ekleri, kongreden 7 gün önce kongresi yapılacak teşkilat kademesi binasında askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilir. Askı süresi 3 gündür. İlan süresi içinde yapılacak itirazlar, yetkili seçim hakimi tarafından incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listelerle toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak teşkilat kademe başkanlığına gönderilir. Böylece onaylanan liste, kademe kongresinin delege yoklama cetvelini oluşturur.

Ak Partinin Tüzüğünde İl/İlçe seviyesinde yönetim kurullarının bu şekilde oluşacağı yazıyor da; peki uygulama neden böyle değil?

Neden İl/İlçe kongreleri öncesi yönetim listeleri, Ankara’dan gelen bir Milletvekili nezaretinde, İlin Milletvekilleri ve gizlice çağrılmış ne yetkisi olduğu bilinmeyen kişiler tarafından yazılan İl/İlçe yönetimleri kongrede seçimler maddesine gelinceye kadar gizli tutuluyor? (Kongrenin iptalini gerektiren tam kanunsuzluktur)

Peki; Ak Parti Tüzüğünün hangi maddesinde yazıyor Bu şekilde kongre süreci?

İl/İlçe Genel Kurulunun seçilmiş delegelerinin seçiliş şekli, ve bu delegelerden oluşan Genel Kurul delegelerin Seçim Kurulu tarafından onaylanmış listeleri uygun yerlerde ilan edilmez?

Neden; İl/İlçe Yönetim Kurulu aday listesi delegelerin içinden serbest aday olma hakkı kullanılarak oluşması ve alternatif aday liste oluşumuna izin verilmiyor?

Neden; Genel Kurula; birileri tarafından hazırlanmış yönetim kurulu listesinin başına Ankara/dan icazet alan, üstelik bunu kamuoyu önünde deklere eden İL/İlçe Başkanı dayatılıyor?

Çünkü; Milletin Kurup büyüttüğü ve Ak Partililerin fedakarlıkları ile yükselen Ak Partiyi başka türlü çürütüp kokuşturamazlar, yozlaştıramazlar, halkın elinden alamazlar.

Ak Parti Türkiye Cumhuriyetinin her karış toprağında örgütlü, her iki seçmenden birinin oyunu alabilen Türkiye Partisi niteliğini hak eden tek parti olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Tüm Kurum ve Kuruluşları ile Ülkenin Milli Güvenliğinin teminatıdır. Ak Parti Tüzüğe dönüp en kısa zamanda, Ak Partili teşkilatlar oluşturamazsa bu Ülkenin BEKASI tehlikededir

          

 
Etiketler: SİYASİ, PARTİLER, ENDİŞE, VERİCİ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
09 Temmuz 2019
1432 Okunma.
04 Temmuz 2019
SOSYAL MEDYA VE EDEP
1340 Okunma.
01 Temmuz 2019
CHP’NİN PRANGASI VE İSTANBUL SINAVI
1124 Okunma.
27 Haziran 2019
HANGİ AK PARTİ
702 Okunma.
24 Haziran 2019
VE İSTANBUL SEÇİMİNİ YAPTI
1746 Okunma.
20 Haziran 2019
AKDENİZ’İ KIRMIZIYA BOYAYACAKLAR
1654 Okunma.
17 Haziran 2019
SOSYAL SORUMLULUK
3332 Okunma.
13 Haziran 2019
PARALEL PARTİ YAPILANMASI
1038 Okunma.
07 Haziran 2019
AK PARTİ GENEL MERKEZİNE
1256 Okunma.
02 Haziran 2019
GALASARAY UEFA ŞAMPİYONASINDA HAKEMLERİDE YENEREK ŞAMPİYON OLDU
485 Okunma.
30 Mayıs 2019
KONUŞUYORMUSUNUZ YOKSA GÜRÜLTÜ MÜ ÇIKARIYORSUNUZ?
762 Okunma.
27 Mayıs 2019
SAĞDUYUDAN İKTİDARA VE MUHALEFETE UYARI
822 Okunma.
23 Mayıs 2019
İTİLAF VE İTTİFAK DEVLETLERİ ÇOK PARTİLİ KOALİSYON BEKLİYOR
767 Okunma.
20 Mayıs 2019
TÜRKİYENİN ÇİVİSİ
910 Okunma.
16 Mayıs 2019
SORU ŞU
477 Okunma.
13 Mayıs 2019
DÜNYANIN ÇİVİSİ
611 Okunma.
09 Mayıs 2019
ERGUVAN ŞEHRİ İSTANBUL’DA SEÇİM VE ORGANİZE İŞLER
618 Okunma.
06 Mayıs 2019
Venezuela ve Sudan
513 Okunma.
02 Mayıs 2019
BU BİR KOMPLO TEORİSİ DEĞİLDİR!
513 Okunma.
30 Nisan 2019
GLOBAL ANARŞİZM
427 Okunma.
25 Nisan 2019
“El öğüt verir ama ekmek vermez”
672 Okunma.
23 Nisan 2019
HEDEFTEKİ TÜRKİYE
408 Okunma.
18 Nisan 2019
Sigara İçmek Yada İçmemek
601 Okunma.
15 Nisan 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-10
410 Okunma.
11 Nisan 2019
İstanbul’un Gizemli Erguvan Mevsimi
759 Okunma.
08 Nisan 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-9
358 Okunma.
04 Nisan 2019
CHP’NİN YİRMİ YILI
446 Okunma.
01 Nisan 2019
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
540 Okunma.
28 Mart 2019
“UYAN EY GÖZLERİM GAFLETTEN UYAN”
661 Okunma.
22 Mart 2019
ZONGULDAK’A BİR BABAYİĞİT LAZIM
572 Okunma.
21 Mart 2019
YENİ BİR DÜNYA KURULUR VE TÜRKİYE DE BU DÜNYADA YERİNİ BULUR
472 Okunma.
18 Mart 2019
ZONGULDAK’TA SEÇİM VAR
490 Okunma.
14 Mart 2019
DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKMÜ?
360 Okunma.
11 Mart 2019
SOSYAL DEMOKRATLIĞIN TEORİK TEMELİ
479 Okunma.
07 Mart 2019
MARJİNAL SİYASET
438 Okunma.
04 Mart 2019
MERKEZİYETÇİ HİYARARŞI KOLAYCILIĞI
488 Okunma.
28 Şubat 2019
ABD-AVRUPA ULUSLARARASI ANLAŞMALARI ASKIYA ALDI
430 Okunma.
25 Şubat 2019
YENGEÇ SENDROMU
928 Okunma.
21 Şubat 2019
EVRENSEL TABİ HUKUK
603 Okunma.
18 Şubat 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-8
448 Okunma.
14 Şubat 2019
BU ÇÖPLÜKTEN GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIK ÇIKMAZ
612 Okunma.
10 Şubat 2019
BELEDİYECİLİĞİN ŞİFRELERİ
633 Okunma.
07 Şubat 2019
SÜRÜ PSİKOLOJİSİ
588 Okunma.
04 Şubat 2019
İNSANIN YAPISI VE İBADET-2
630 Okunma.
31 Ocak 2019
METAMORFOZ
698 Okunma.
24 Ocak 2019
İNSANIN YAPISI VE İBADET-1
730 Okunma.
21 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-7
486 Okunma.
17 Ocak 2019
MANEVİ DENGESİ BOZUK PARTİLİ PROFİLİ
608 Okunma.
13 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-6 Dr. Hikmet Kıvılcımlı özel
586 Okunma.
10 Ocak 2019
Anadolu ve Kafkaslarda sosyalizm-5
602 Okunma.
07 Ocak 2019
HALK DALKAVUK’LUĞU
639 Okunma.
03 Ocak 2019
AHLAK VE DİN
622 Okunma.
27 Aralık 2018
Anadolu ve Kafkaslarda sosyalizm 4
693 Okunma.
23 Aralık 2018
ABD'nın Kısa Kanlı Soykırım Tarihi...
701 Okunma.
20 Aralık 2018
DOLAR SİLAHI
520 Okunma.
13 Aralık 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-3
717 Okunma.
10 Aralık 2018
“YANDAŞ”
630 Okunma.
06 Aralık 2018
AK PARTİ DR. ÖMER SELİM ALAN DEDİ
820 Okunma.
29 Kasım 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-2
642 Okunma.
22 Kasım 2018
Zonguldak ve Türkiye Taşkömürü Kurumu
931 Okunma.
19 Kasım 2018
Anadolu ve Kafkaslarda Sosyalizm-1
660 Okunma.
15 Kasım 2018
KUVVETLER AYRILIĞI VE ADİL DEVLET
627 Okunma.
08 Kasım 2018
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kırmızıçizgileri
843 Okunma.
05 Kasım 2018
Sultan Galiyev ve Mustafa Suphi neden öldürüldü?
703 Okunma.
01 Kasım 2018
CUMHURİYET VE MİLLİ KURUMLAR
693 Okunma.
25 Ekim 2018
MİLLİ MEVZULAR VE POLİTİKA
825 Okunma.
18 Ekim 2018
TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR
959 Okunma.
14 Ekim 2018
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İDDİASI
698 Okunma.
11 Ekim 2018
GEÇMİŞ GERİDE DERS ÖNÜMÜZDE
858 Okunma.
04 Ekim 2018
ŞERAFETTİN NAS’IN BİTMEYEN MÜCADELESİ
800 Okunma.
01 Ekim 2018
FİNANSMAN MALİYETİ VE FİYAT ARTIŞI, İÇ PİYASALAR;
839 Okunma.
27 Eylül 2018
BM’NİN 73.GENEL KURULU VE ABD’NİN ÇÖKÜŞÜ
721 Okunma.
20 Eylül 2018
DEMİRPARK AVM (67BURDA) VE 3. HAVA ALANI
822 Okunma.
13 Eylül 2018
İNSAN OLMA SANATI VE DEVLET İŞLERİ
654 Okunma.
06 Eylül 2018
Modern yaşamın sebep sonuç çıkmazı
770 Okunma.
03 Eylül 2018
DARBELER VE EKONOMİK KRİZLER
630 Okunma.
30 Ağustos 2018
TRUMAN DOKTİRİNİ, MARŞHALL YARDIMI VE BAĞIMSIZLIK
767 Okunma.
16 Ağustos 2018
14 AĞUSTOS 2018 AK PARTİ’NİN 17. YAŞ GÜNÜ
987 Okunma.
08 Ağustos 2018
AMERİKA BİRLEŞİK ŞİRKETLER DEVLETİ
1246 Okunma.
03 Ağustos 2018
BARDAĞI TAŞIRAN BRICS ZİRVESİ
703 Okunma.
26 Temmuz 2018
ENDİŞELENİN STRATEJİK ORTAKLAR
726 Okunma.
19 Temmuz 2018
SİYASET VE ALGI YÖNETİMİ
886 Okunma.
12 Temmuz 2018
TÜRK SOLU SORUNSALI
970 Okunma.
05 Temmuz 2018
DÜNYANIN SON 200 YILI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ
1174 Okunma.
28 Haziran 2018
SEÇİM ATMOSFERİ
1206 Okunma.
21 Haziran 2018
DERİN OLAN KUYU DEĞİL, KISA OLAN İPTİR
1205 Okunma.
07 Haziran 2018
PARAN KADAR KONUŞ
1103 Okunma.
31 Mayıs 2018
Cumhur ittifakı ve Millet İttifakı
1019 Okunma.
25 Mayıs 2018
Sultan Galiyev ve Turan
877 Okunma.
24 Mayıs 2018
Sultan Galiyev ve Turan
712 Okunma.
10 Mayıs 2018
24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDEN SONRA
1663 Okunma.
03 Mayıs 2018
Dünya sahnesinde Türkiye
864 Okunma.
26 Nisan 2018
Bağımsız ve Milli Egemenliğine sahip olmak üzerine
1227 Okunma.
19 Nisan 2018
Gündem seçim
2134 Okunma.
12 Nisan 2018
Beslenme ve Alışkanlıkları;
2512 Okunma.
05 Nisan 2018
Bir Ülke tasavvur ediniz ki;
2076 Okunma.
29 Mart 2018
Üçüncü Yol-üçüncü göz
1714 Okunma.
22 Mart 2018
Georges Politzer’den Sonra;
1739 Okunma.
15 Mart 2018
MESELE PETROL ENERJİ KORİDORU DEĞİL
1239 Okunma.
08 Mart 2018
GELENEKSEL DÜĞÜNLER VE EKMEĞİN TADI
1194 Okunma.
01 Mart 2018
İSTİLA – KATLİAM – YAĞMA GÖRÜN
1937 Okunma.
22 Şubat 2018
YANLIŞ BİLDİKLERİMİZ VE TERÖR
1666 Okunma.
15 Şubat 2018
Bütün Yollar Ortadoğu’ya çıkıyor
1950 Okunma.
08 Şubat 2018
Köprü meselesi ve kozlu kavşağı
1727 Okunma.
01 Şubat 2018
Birleşmiş Milletler ve Zonguldak
1329 Okunma.
25 Ocak 2018
Başarılı olmak yerine, başarılıyı dibe çekmek
1297 Okunma.
18 Ocak 2018
Yağmalanmış Ülkeler
1948 Okunma.
11 Ocak 2018
Hasta Partiler, Hastalıklı Partililer
1079 Okunma.
05 Ocak 2018
Hafıza Kaybı
1453 Okunma.
28 Aralık 2017
Üçüncü Dünya Halkları
1285 Okunma.
24 Aralık 2017
İnsan Ne Kurttur, Nede Kuzu
1025 Okunma.
14 Aralık 2017
İNSAN İÇİN DEVLET
1285 Okunma.
07 Aralık 2017
DEVLET VE İNSAN
1055 Okunma.
30 Kasım 2017
İŞLETME VE MALİYET
1260 Okunma.
23 Kasım 2017
İŞ KUR, KOSGEB, BAKKA
1334 Okunma.
16 Kasım 2017
AMERİKAN RÜYASININ KABUSLARI
1311 Okunma.
09 Kasım 2017
NE OLACAK BU TTK
1286 Okunma.
02 Kasım 2017
GÜNÜN KONUSU TTK
1537 Okunma.
26 Ekim 2017
TTK’YI KURTARMA PLANI
1662 Okunma.
19 Ekim 2017
DEVLET VE DEMOKRASİ
1506 Okunma.
12 Ekim 2017
DALDAN DALA
1693 Okunma.
06 Ekim 2017
KIŞLIKLAR HAZIRLAYIN
1218 Okunma.
28 Eylül 2017
ELEŞTİRİLMEK
1453 Okunma.
22 Eylül 2017
PARTİLER VE TEŞKİLATLARI
1866 Okunma.
15 Eylül 2017
SİYASETİN FİNANSMANI
1940 Okunma.
08 Eylül 2017
Bu yazıyı 2013 Mayıs’ta yazmıştım!..
1276 Okunma.
25 Ağustos 2017
DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE ÇÜRÜME
1539 Okunma.
18 Ağustos 2017
HİZMETKAR VE MİLLİ (YERLİ) OLMAK
1301 Okunma.
10 Ağustos 2017
Benim seçilmediğim yer batsın!
1752 Okunma.
02 Ağustos 2017
SOSYAL MEDYANIN YAN ETKİLERİ
1367 Okunma.
25 Temmuz 2017
GENEL KURUL GELENEĞİ
1476 Okunma.
18 Temmuz 2017
DEMOKRASİNİN FİDANLIĞI DERNEKLER
1412 Okunma.
10 Temmuz 2017
EMEKLİ MAAŞLARI
1717 Okunma.
Haber Yazılımı